Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Obrazki zamieszczone na stronie internetowej nie posiadają alternatywnych opisów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Szmurło, e-mail: gok@lesnapodlaska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833450745. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, na II piętrze. Wejście główne prowadzi od strony ulicy Bialskiej i wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Osoby poruszające się na wózkach nie mogą dostać się do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury ze względu na barierę w postaci schodów prowadzących na piętro. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych, można korzystać z ogólnodostępnego parkingu.

  • W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
  • Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W Gminnym Ośrodku Kultury nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny